GOLFBILAR

SGF:s grundsyn är att golf är en idrott och friskvårdsaktivitet varför användandet av transportmedel såsom golfbil, golfmoped, cykel eller motsvarande ska regleras. GGK:s reglering sker genom att man måste ha ett aktuellt läkarintyg för att få hyra golfbil. Kravet gäller även för att få framföra privata golfbilar/golfmopeder eller liknande fordon vid golfspel. Göteborgs GK har 5 golfbilar till uthyrning, golfbil bokas via MinGolf i samband med bokning av starttid eller i klubbens reception. Att framföra transportmedel på golfbanan kräver ett ansvar från den som hyrt eller har sin egen golfbil/golfmoped eller liknande. Tillstånd för att framföra golfbil kan erhållas från Klubbchef/Styrelse mot uppvisande av aktuellt läkarintyg.

Detta gäller för att framföra transportmedel på golfbanan

Ett aktuellt läkarintyg krävs för att få använda Golfbil/Golfmoped, detta gäller även för privatägda Golfbilar/Golfmopeder."

För att framföra golfbil krävs körkort med minst B-behörighet eller förarbevis för terrängskoter.

Den som är under 18 år får inte framföra golfbil, detta gäller även för golfmopeder.

Alkohol och bilkörning hör inte ihop. Det är absolut förbjudet att köra golfbil i onyktert tillstånd eller förtära alkohol under framförandet av golfbilen.

Golfbilar/Golfmopeder skall framföras med respekt för banan samt på anlagda grusvägar i största möjliga mån.

Golfbil framförs med samma hastighet som en gående spelare för att inte störa normalt gångtempo.

Banan är en kuperad naturbana vilket kräver försiktighet vid framförande av golfbilar.

Bilen får inte köras ända fram till greener och tees. Stanna bilen innan eller vid sidan av.

Vid våta förhållanden ska extra stor försiktighet iakttagas. Tänk på att sluttningarna kan vara hala och skador lätt uppstår på banan.

 

Har du frågor avseende framförande av golfbil eller går i planerna att köpa din egen bil för att framföra på golfbanan ber vi dig ta kontakt med klubben. Ta gärna kontakt med oss även för att få tillstånd signerat och utskrivet att framföra golfbil, då krävs ett aktuellt daterat läkarintyg.