Handicapkommittén

Hcp-kommittén

Henri Henricson, ordförande

Dorothy Sjölander

Bert Lannfelt

Ansvarsområde

Kommittén ansvarar för att klubbens medlemmar har ett rättvisande hcp. Kommittén har dessutom ett övergripande ansvar, utöver medlemmens eget, att göra hcp-justeringar när så behövs.
Klubbens medlemmar skall, då hcp-påverkande rond spelats, själva tillse att hcp justeras (via klubbens terminal, Internet eller klubbens reception).

Huvudsyftet med EGA:s handicapregler är att uppnå en likformig och rättvis handicapsättning i hela Europa, som möjliggör för spelare med varierande spelstyrka att spela och tävla på så rättvisa villkor som möjligt.

Alla handicapsystem bygger på att varje spelare försöker uppnå så bra resultat som möjligt varje gång man spelar en handicaprond, och att alla spelare registrerar så många handicapronder som möjligt. Alla spelare har ett ansvar över att den registrerade handicapen är korrekt. Att avsiktligt manipulera sin handicap bedöms som fusk, vilket kan leda till avstängning från tävlingsspel.

Nyheter inför 2012

Handicapgrundande sällskapsronder
Från och med i år måste sällskapsronder föranmälas för att vara handicapgrundande. Tidigare var en icke föranmäld sällskapsrond obligatoriskt sänkande för svenska golfare vid resultat på 37 poäng eller bättre. Detta är en betydande förändring i Sverige, som därmed har anpassat sig till vad som gäller i övriga EGA-länder. Genom denna förändring kommer alla handicapgrundande ronder att spelas under så tävlingsliknande förhållande som möjligt. Förändringen motiveras också av att det har visat sig att golfare med samma spelskicklighet kan ha haft helt olika handicap, eftersom vissa bara justerat med sänkningar, medan andra registrerat alla ronder.
Reglerna för föranmälan av en sällskapsrond har dessutom stramats upp. Den föranmälda sällskapsronden måste i förväg registreras. När du själv bokar en tid på Golf.se, så finns det en FS-ruta (FS = Föranmäld Sällskapsrond) framför ditt Golf-ID på sidan ”Boka starttid”. Den skall markeras för att din sällskapsrond skall vara handicapgrundande. Har man missat det, går det även att föranmäla sällskapsronden i terminalen i receptionen eller via kansliet. Det går även innan man börjar ronden att muntligen meddela medspelare/markör att ronden ska vara föranmäld, vilket då skall anges på scorekortet. Vid spel på banor där starttid inte kan bokas via GIT (t ex vår 9-hålsbana) gäller det senare alternativet. Vi vill dock uppmana alla att använda GIT / Min Golf vid föranmälan av sällskapsronder som HCP-rond.
Det är bara du själv som kan anmäla din sällskapsrond som handicapgrundande. Om t ex någon annan har bokat din starttid i GIT och du avser att spela en föranmäld sällskapsrond, trycker du på +knappen ”Föranmäl den här ronden som en HCP-rond” i GIT (se bilaga). Givetvis kan du även be kansliet om hjälp eller använda terminalen vid receptionen.

Klubbhandicap 37-54 återinförs
Nya golfare kommer att starta på handicap 54 och spela sig nedåt till 36. Antalet tilldelade handicapslag bestäms genom att ta samma extra slag som en herre eller dam med hcp 36 får från samma tee. På t ex vår gamla bana får en dam med hcp 36,0 från röd tee 43 slag. En kvinnlig spelare med t ex klubbhandicap 45 får därmed 45+7 = 52 slag från röd tee. Spelare i denna kategori som vet med sig att de har en spelkapacitet som är bättre än 54 slag rekommenderas att kontakta handicapkommittén för justering av handicapen till den nivå som de spelade på förra året. Handicapronder för spelare med klubbhandicap registreras på samma sätt som för spelare med officiell handicap.
Gränsen för höjning av handicap avskaffas
Tidigare var det bara möjligt att höja sitt exakta handicap till 2,0 över den lägsta nivån under året, oavsett hur många ”dåliga” ronder man än spelade. Denna gräns är nu avskaffad. Motivet är att ge spelare så många chanser som möjligt för att kunna få en handicap som speglar den aktuella spelförmågan. En annan anledning är att den tidigare maxgränsen för höjning på max 2,0 inte finns i EGA:s handicapsystem.

CBA ersätter 10%-regeln vid tävling
En annan nyhet från 2012 är att den gamla 10%-regeln ersätts med CBA (Computed Buffer Adjustment). Det nya systemet med CBA kompenserar för extrema spelförhållanden (t ex dåligt väder eller dålig bankondition), så att handicapen via en ”flytande” buffertzon (CBA) justeras i ungefär samma utsträckning som skulle ha skett under normala förhållanden.
CBA är en beräkning som görs i GIT för varje tävling över 18 hål och CBA-värdet beräknas automatiskt i GIT när tävlingen är avslutad. Det genomsnittliga resultatet i tävlingen jämförs där med det förväntade normala resultatet. Om det genomsnittliga tävlingsresultatet är sämre än normalt justeras buffertzonen nedåt (dock max 4 poäng); och om det är bättre än normalt så justeras buffertzonen uppåt (dock max 1 poäng). Det kan betyda att ett resultat på 33 poäng kan vara sänkande under riktigt svåra förhållanden, och att det kan krävas 38 poäng eller mer för sänkning under riktigt lätta förhållanden.
CBA innebär att en spelare inte får besked om sitt nya handicap förrän tävlingen är avslutad och tävlingsledningen har lagt in samtliga resultat i GIT.

Ändrade buffertzoner för 9-hålsronder
Buffertzonerna för 9-hålsronder har reviderats eftersom det tidigare för t ex en spelare i hcp- grupp fem räckte med 13 poäng på de spelade nio hålen (13+18 = 31) för att hamna i buffertzonen och därmed undvika höjning. De nya buffertzonerna för 9-hålsronder är 35-36 poäng för hcp-grupp 3, 34-36 för hcp-grupp 4 och 35-36 för hcp-grupp 5. (För 18-hålsronder är däremot buffertzonerna oförändrade).

EGA exakt tävlingshandicap från 2013
I slutet av året gör vi, dvs handicapkommittén, en revision av alla spelares handicap med hjälp av individuell statistik i GIT. Om du under 2012 registrerat minst fyra scorer från handicapronder (dvs tävlingsronder och/eller föranmälda sällskapsronder) får du 2013 en så kallad EGA exakt tävlingshandicap och har rätt att delta i tävlingar. Om du under 2012 registrerar tre eller färre handicapronder räcker det att registrera tre handicapronder 2013 för att få en EGA exakt tävlingshandicap. Ett exakt tävlingshandicap kommer sannolikt att krävas vid alla lottade tävlingar fr o m 2013.
Med GIT-statistiken som underlag gör vi i handicapkommittén även månatliga kontroller. Där jämför vi individuella resultat i tävlingar med resultat uppnådda vid sällskapsronder, och är särskilt observanta på stora differenser, som kan indikera att någon avsiktligt underpresterar i avsikt att höja sitt handicap.